6+

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor personale a Grupulu de companii APL (în continuare – Politică de confidențialitate) se aplică la tot conţinutul postat pe site-urile: aplgo.com, backoffice.aplgo.com, shop.aplgo.com, photo.aplgo.com, aploffice.com, aplgo.me şi alte pagini web ale companiei (denumit în continuare "site")

1. DEFINIREA TERMENILOR

1.1. În prezenta Politică de confidențialitate se utilizează următorii termeni:

1.1.1. "Administraţia site-ului (denumită în continuare -Administraţia site-ului)"- persoanele autorizate administrarea site-ului, care acționează în numele grupului de companii APL, care organizează şi (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, şi determină scopurile de procesare a datelor cu caracter personal, compoziţia datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acţiunile (operaţiunile) efectuate cu datele personale.

1.1.2. "Date cu caracter personal" -orice informaţii care vizează, direct sau indirect, o persoană fizică anumită sau definită (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice acțiune (operaţiune) sau un set de acţiuni (operaţiuni) comise cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea acestor mijloace cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, păstrarea, precizarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (distribuirea, furnizarea, acces), depersonalizarea, blocarea, ştergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" - este o cerință obligatorie care trebuie să fie respectată de operator sau altă persoană care a primit acces la date cu caracter personal, să nu admită răspândirea acestora fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau disponibilitatea de alte motive legale.

1.1.5. "Utilizatorul site-ului (denumit în continuare Utilizator)" înseamnă o persoană care are acces la site prin intermediul internetului şi care utilizează site-ului.

1.1.6. Un «Cookies» este un fragment mic de date trimise de un server Web şi stocat pe calculatorul utilizatorului pe care clientul -web sau de browser web fiecare dată trimite la serverul web în cererea HTTP atunci când se încearcă de a deschide pagina site-ului corespunzător.

1.1.7. "Adresa IP» este o adresă de reţea unică în cadrul rețelei de calculator construită conform protocolului IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea de către utilizator a site-ului semnifică acordul cu prezenta Politică de confidenţialitate şi condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu condițiile Politicii de confidențialitate Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea sitului.

2.3. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la situl Grupului de companii APL. Administraţia site-ului nu controlează și nu poartă răspundere pentru site-urile persoanelor terțe la care poate trece Utilizatorul prin link-urile accesibile pe site.

2.4. Administraţia site-ului nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizatorului site-lui.

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Prezenta Politică de confidențialitate stabilește obligațiunile Administraţiei site-ului de nedivulgare și asigurare a regimului de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la cererea Administraţiei site-ului la înregistrare pe site sau la perfectarea comenzii pentru achiziționarea produselor de marca comercială APL.

3.2. Datele cu caracter personal permise să fie procesate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, sunt furnizate de catre utilizator prin completarea fişei de înregistrare (a chestionarului) pe site şi includ următoarele informaţii:

3.2.1. numele, prenumele, patronimicul Utilizatorului;

3.2.2. telefonul de contact al Utilizatorului;

3.2.3. adresa de poștă electronică (e-mail);

3.2.4. domiciliul Utilizatorului;

3.2.5. numărul de document al Utilizatorului.

3.3. Site-ul protejează datele care în mod automat se transmit în timpul vizualizării a spoturilor publicitare şi când vizitaţi paginile care au un sistem statistic script ("pixeli"):

 adresa IP ;

 informații din cookies;

 informaţii despre browser-ul (sau orice program care face accesează la afișarea publicităţii);

 timpul de acces;

 adresa paginii unde este plasată publicitatea;

 referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Deconectarea de cookies poate duce la imposibilitatea accesului la părţile site-ului care necesită autorizare.

3.3.2. Administraţia site-ului colecteaza statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Această informaţie este utilizată pentru a identifica şi rezolva probleme tehnice, pentru a monitoriza legalitatea plăţilor financiare efectuate.

3.4. Orice alte informaţii personale care nu sunt menţionate mai sus (istoria achiziţii, browsere utilizate şi sisteme de operare, etc.) urmează să fie păstrate în mod sigur şi să nu fie răspîndite, cu excepţia cazurilor, prevăzute în p.p. 5.2. şi 5.3. din prezenta Politică de confidențialitate.

4. SCOPURILE DE COLECTARE A INFORMAȚIEI PERSONALE A UTILIZATORULUI

4.1. Administraţia site-ului poate folosi datele cu caracter personal a Utilizatorului în scopuri de:

4.1.1. Identificare a Utilizatorului înregistrat pe Site, pentru perfectarea comenzii şi (sau) încheierea Contractului de vânzare-cumpărare a produselor.

4.1.2. Asigurarea accesului utilizatorului către resursele personalizate a site-ului.

4.1.3. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea notificărilor, cererilor legate de utilizarea site-ului, prestarea de servicii, procesarea cererilor şi solicitărilor din partea utilizatorului.

4.1.4. Stabilirea locatiei utilizatorului pentru a asigura siguranţa, prevenirea fraudelor.

4.1.5. Confirmarea acurateţii şi exhaustivităţii datelor cu caracter personal furnizate de către utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont pentru a face achiziţii, în cazul în care utilizatorul consimte la crearea contului.

4.1.7. Notificarea utilizatorului site-ului despre starea comenzii.

4.1.8. Prelucrarea şi primirea de plăţi, confirmarea impozitului sau a înlesnirilor fiscale, contestarea plăţii, determinare eligibilităţii pentru linia de credit de către utilizator.

4.1.9. Oferire utilizatorului de suport tehnic şi suport client eficient în cazul apariţiei problemelor legate de utilizarea site-ului.

4.1.10. Oferire utilizatorului cu acordul lui a actualizărilor de produse, oferte speciale, informaţii despre preturi, lansare noutăți şi alte informaţii de la numele site-ului.

4.1.11. Realizarea activităţii publicitare cu acordul Utilizatorului.

4.1.12. Oferire de acces pentru utilizator la site cu scopul obținerii de produse, actualizări și servicii.

5. MODUL ȘI TERMENII DE PROCESATE A DATELOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal a Utilizatorului se efectuează fără limitare de timp, prin orice mijloace legale, inclusiv în sistemele de informaţii de date cu caracter personal prin mijloace automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace.

5.2. Utilizatorul este de acord că Administraţia site-ului poate transmite date cu caracter personal către terţe părţi, în special, serviciilor curier rapid, organizaţiilor de comunicație poştală, operatorilor de telecomunicaţii, exclusiv, în scopul de îndeplinire a comenzii Utilizatorului perfectate pe site, inclusiv livrarea bunurilor.

5.3. Datele cu caracter personal a Utilizatorului pot fi transmise organelor de putere de stat în corespundere cu legislația țării Consumatorului doar din motive și în ordinea stabilită de legislația țării Consumatorului.

5.4. În cazul de pierdere sau divulgare a datelor cu caracter personal Administraţia site-ului informeaza utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administraţia site-ului ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și alte acte ilegale a persoanelor terte.

5.6. Administraţia site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni daune sau alte consecinţe negative rezultate din pierderea sau divulgarea datelor personale ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul se obligă:

6.1.1. Să furnizeze informații privind datele cu character personal necesare pentru utilizarea site-ului.

6.1.2. Să actualizeze, completeze informațiile prezenate privind datele cu caracter personal în caz de modificări la aceste informaţii.

6.2. Administraţia site-ului se obligă:

6.2.1. Să utilizeze informația primită cu exclusivitate în scopurile indicate în p. 4 din prezenta Politică de confidențialitate.

6.2.2. Să asigure stocarea informaţiilor confidenţiale, să nu dezvăluie fără acordul scris al utilizatorului, şi nu vândă, schimbe, publice sau divulge, prin orice alte mijloace posibile să nu transmită datele cu caracter personal a utilizatorului, cu excepţia p. 5.2. și 5.3. din prezenta Politică de confidențialitate.

6.2.3. Să ia măsuri de precauţie pentru a proteja confidenţialitatea datelor cu caracter personal a utilizatorului în conformitate cu procedura folosită în mod normal pentru a proteja acest tip de informaţii în circuitul de afaceri existent.

6.2.4. Să facă blocarea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatorul corespunzător din momentul sesizării sau cererii utilizatorului sau a reprezentantului său legal sau organul autorizat de protecție a drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal pentru perioada de verificare, în cazul detectării datelor cu caracter personal inexacte sau a unor acțiuni ilegale.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Administraţia site-ului, care nu și-a îndeplinit angajamentele sale, este răspunzătoare pentru daunele suportate de către utilizator în legătură cu abuz de date cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu excepţia cazurilor prevăzute de p.p. 5.2., 5.3. şi 7.2. din prezenta Politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării de informaţii confidenţiale Administraţia site-ului nu poartă nici o răspundere dacă informaţiile confidenţiale:

7.2.1. au devenit publice înainte de pierdere sau divulgare.

7.2.2. au fost obţinute de la o terţă parte până în momentul primirii acestora de Administraţia site-ului.

7.2.3. au fost divulgate cu acordul Utilizatorui.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de a se adresa în instanță de judecată cu acțiunea privind litigiile care decurg din relaţiile dintre Utilizatorul site-ului şi Administraţia site-ului, este obligatoriu de a prezenta cererea (o propunere scrisă privind reglementarea benevolă a litigiului).

8.2. Destinatarul reclamației în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii reclamației, în scris, notifică solicitantul revendicării privind rezultatele examinării reclamației.

8.3. În cazul în care nu se ajunge la acord, litigiul va fi referit pentru examinare autorității judiciare în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Cipru, în timp ce instanţele autorizate din Nicosia au competență exclusivă de examinare a litigiului dat.

8.4. La prezenta Politică de confidențialitate şi relaţiile dintre Utilizator şi Administraţia site-ului se aplică legislaţia în vigoare din Republica Cipru.

9. CONDIȚII ADIȚIONALE

9.1. Administraţia site-ului este în drept să modifice prezenta Politică de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul plasării acesteia pe site, în cazul în care noua redacție a Politicii de confidențialitate nu prevede altfel.

9.3. Orice sugestii sau întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate se comunică prin feedback-ul în cabinetul personal al Utilizatorului.